O škole

Příběh Jasanu

Semínko Jasanu vyklíčilo v Nedvědici v roce 2019, kdy se potkalo pár rodičů s dětmi školkového věku, kteří se domluvili, že se budou pravidelně setkávat. Jak děti rostly, začali pro ně připravovat různá témata, která společně mohli prozkoumávat a objevovat. Některé z maminek absolvovaly Montessori kurz, a tak společná setkání dostávala čím dál jasnější a konkrétnější podobu. Tato forma vzdělávání jim vyhovovala natolik, že se jí nechtěli vzdát a hledaly se možnosti, jak ji zachovat a zároveň plnit povinnou školní docházku.

V roce 2022 si tuto původně domškoláckou skupinku vzala pod svá křídla Základní škola ZaHRAda v Tišnově,
a tak se Jasan stal její samostatnou nedvědickou třídou.

Škola nyní funguje v pravidelné pětidenní docházce pro 24 dětí od 1. do 5. třídy.

Zaměření školy

Komunita

Jsme komunitou podporovaná škola, kde jsou důležité osobní vztahy. Školu založila skupina rodičů zformovaná ve spolku Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání. Všem rodičům a pracovníkům školy je umožněno prostřednictvím členství ve spolku ovlivňovat fungování školy a účastnit se komunitního života.

Spolupráce mezi dětmi

Věková různorodost je pro nás velmi důležitá. Proto jsou ve škole děti od první do páté třídy společně. Mohou si tak vzájemně pomáhat, učit se jeden od druhého a inspirovat se. Zažít sami sebe v různých rolích. Mladší děti vidí, co se učí starší a tím dostávají mnohem více zajímavých podnětů. A starší se zase zcela přirozeně dostanou k opakování látky, kterou si už kdysi osvojili a tím si jí upevňují.

Inspirace

Inspirací jsou pro nás především děti samotné. Pokud bychom, ale měli vybrat některé z metod, které používáme a baví nás, byly by to Montessori, škola hrou nebo učení venku. Aplikované prvky sebeřízeného vzdělávání nám pomáhají zažehnout v dětech jiskru, vnitřní motivaci a touhu po objevování a zkoumání.

Partnerský přístup

Pedagogové jsou dětem především partnery, průvodci a kamarády. Budují si s nimi zdravý respektující vztah prostoupený vzájemnou úctou.

Individualita

Každé dítě je jiné. Má své tempo. Své silné a své slabé stránky. Každé má svůj čas, ve kterém dozraje k porozumění daného učiva. Proto předkládáme danou látku různými způsoby a opakovaně v různý čas. Každé dítě má možnost pochopit látku způsobem a v čase, který mu vyhovuje. Individuální přístup považujeme za základ zdravého vzdělávání.

Spolupráce s rodiči

Škola původně vznikla jako komunitní platforma pro rodiče a děti na domácím vzdělávání. Rodiče jsou proto škole velmi blízko. Důležitá je pro nás dobrá komunikace, vzájemná spolupráce, podobné naladění a vítána je i vlastní invence ze strany rodičů. Rodiče budují vztahy s pedagogy i mezi sebou. Mohou částečně ovlivňovat chod i směřování školy, a to třeba nejrůznějšími návrhy na společných schůzích. Považujeme za nezbytnou individuální komunikaci s rodiči ohledně vedení jejich dětí.

O Montessori

V Jasanu věříme, že lze pro děti vytvořit takové prostředí, které jim bude přirozeně prospívat a bude pomáhat uspokojovat jejich potřeby. Proto následujeme základní principy Montessori pedagogiky.

 • Uplatňujeme individuální přístup ke každému dítěti.
 • Využíváme senzitivních období dítěte, které představuje optimální čas s největším potenciálem rozvíjet některou z jejich schopností či dovedností.
 • Vytváříme připravené prostředí, a to jak z hlediska prostoru (pořádek a klid), materiálního vybavení (pomůcky, zařízení) i vztahů ve škole (mezi průvodci a dětmi, mezi dětmi navzájem).
 • Postupujeme od konkrétního k abstraktnímu a vybavujeme školu speciálně vyvinutými pomůckami.
 • Nepřerušujeme práci dítěte. Děti mají možnost najít si činnost, která je nejvíce zaujme, a následně se do ní ponořit. Vyučovací doba není rozdělena do vyučovacích hodin, je velmi flexibilní a zahrnuje výrazný prostor pro volnou práci.
 • Děti mají možnost přirozeného pohybu. Mohou se volně pohybovat, pro svoji práci si mohou zvolit místo, které jim vyhovuje. Přestávku v práci (včetně jídla) si zařazují podle vlastní potřeby.
 • Pracujeme s chybou. Chyba je chápána jako běžný, přirozený projev v procesu učení, jako užitečná součást řešení problémů a bohatý zdroj nových poznatků. V hodnocení se nesoustředíme na chyby, průvodce je zpravidla neopravuje, ale pracuje s nimi. Materiály a pomůcky jsou připraveny tak, aby si děti mohly samy zkontrolovat správnost řešení, najít a opravit chybu – vlastní chyby tak napomáhají v dalším učení.
 • Vědomě pracujeme s hodnocením. Používáme popisný jazyk a formativní přístup. Našim cílem je, aby děti dělaly to, co je vnitřně naplňuje a nedělaly práci pro uspokojování představ dospělého nebo pro pochvalu.
 • Učíme se ve věkově smíšených skupinách. Takové prostředí podporuje spolupráci, poskytování pomoci a komunikaci. Starší děti se starají o mladší a učí je, čímž také zdokonalují své vlastní schopnosti. Děti se každý rok ocitají v jiné roli. Ve smíšené třídě se různorodost stává normou, která pomáhá principu nesrovnávat děti mezi sebou navzájem a poskytovat každému bezpečí v jeho individuálním vývoji.

Jak to u nás vypadá

Podle principu Montessori učíme v trojročích a v každé třídě jsou věkově smíšené kolektivy. Aktuálně máme v Jasanu první (1.–3. ročník) a druhé trojročí (4.–6. ročník). Na otevření třetího trojročí usilovně pracujeme.

Lidé v Jasanu

„Měním školství zevnitř!“

Jiří Vorlíček

ředitel

Po zkušenostech s výukou na základní škole i gymnáziu pracoval na Lipce jako vedoucí pracoviště Kamenná. Koordinoval vzdělávání učitelů a zaváděl dlouhodobou venkovní výuku do škol. Na Univerzitě Palackého učí environmentální výchovu a je metodikem pro zavádění formativního hodnocení v MAP Tišnovsko. Nyní působí jako ředitel Základní školy ZaHRAda v Tišnově a snaží se měnit školství zevnitř.

Jana Růžičková

zástupkyně ředitele, administrativa

 • Učitelství pro 1. stupeň – speciální pedagogika
 • Difa JAMU obor dramatická výchova
 • Kurzy Montessori pedagogiky  

Mgr. & MgA. Jana Mokrá

průvodkyně

Od mala jsem chtěla být učitelka. Prohlásila jsem to, tuším, někdy ve třetí třídě s tím, že: „budu učit jinak!“ Střední pedagogická a následně i vysoká pedagogická škola, byla jasná volba. Na vysoké škole, kde jsem studovala přímo obor učitelství pro první stupeň, jsem zjistila, že klasické přístupy nejsou schopny naplnit mé ideály a vize o vzdělávání. A tak jsem vystudovala ještě JAMU, obor dramatická výchova. Do divadla a tance jsem se zamilovala, ale chuť učit, být v kontaktu s dětmi i dospělými, mě nepřešla.

Vedla jsem kurzy, kroužky, soubory, učila na základní umělecké škole. A když se blížil rok, kdy měla moje dcera nastoupit do první třídy, bylo rozhodnuto… bude domškolák. Jenomže mě učení prostě baví a tak jsem k ní přibrala pár dalších dětí. A byla z toho skupina. Ta se nejprve scházela u nás doma a v roce 2021 se z domškolácké skupiny stala oficiálně třídou ZŠ ZaHRAda se sídlem v Nedvědici. Na naší škole mám nejraději to, že učení je neustálé objevování, že poznatky nejsou finální a záleží na nás, s jakou chutí prozkoumáme kterou oblast života.

 • Učitelství pro 1. stupeň
 • Kurzy Montessori pedagogiky

Mgr. Jarmila Cvrkalová

průvodkyně

K dětem jsem měla vždycky blízko. Jako animátor jsem jezdila na tábory už od puberty a moc mě to bavilo. Ačkoliv jsem neměla původně v plánu stát se pedagogem, nakonec se tomu za podpory řízení osudu stalo.

Několik let jsem učila na malotřídní škole a byla jsem tam spokojená, brala jsem to tak, že některé součásti školního vzdělávání jsou zkrátka nepříjemné, ale jinak to asi nejde. Potom se mi narodily děti a můj hodnotový systém se úplně přeskládal, postupně jsem začala zjišťovat, že už v tomto systému nemůžu fungovat.

Po určitém mezidobí jsem dostala nabídku přidat se k domškolácké skupině tady v Nedvědici a já jsem moc ráda využila možnost zkusit vzdělávat jinak… Díky mé velmi inspirativní kolegyni jsem konečně začala získávat návod jak „jinak“ učit. A musím říct, že i pro mě bylo a je toto prostředí lékem na moje vlastní školní bolístky, ať už z mých školních let nebo z doby fungování v klasickém systému. A i když stále máme na čem pracovat, tohle vzdělávání mi dává hluboký smysl a věřím, že nejenom mn
ě.

 • Univerzita Hradec Králové – Učitelství pro střední školy tělesná výchova, výtvarná výchova

Mgr. Markéta Voláková

speciální pedagožka

Již jako malá jsem tíhla k výtvarné tvorbě a především ke kresbě. Zároveň jsem ráda sportovala. Umění a sport se stal součástí mého každodenního života.

Po střední škole jsem si vybrala studovat pohádkovou kombinaci: výtvarnou výchovu a tělesnou výchovu. To mi umožnilo, se zlepšovat a získávat nové zkušenosti v obou oblastech. Po škole jsem nastoupila na pracovní pozici družinářky a zároveň jsem pomáhala vést různé sportovní kroužky, které mi umožnily pracovat s různými věkovými kategoriemi dětí.

Díky svým dětem jsem se začala více zajímat o Montessori principy a respektující styl výchovy. Po rodičovské jsem nastoupila sem do Jasanu, kde jsou mi velkou inspirací mé kolegyně a chtěla bych se dál rozvíjet a vzdělávat ve speciální a Montessori pedagogice.

 • Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
 • Fakulta pedagogických věd ve Vratislavi

Mgr. & Mgr. Lea Šulcová

angličtinářka

Už při volbě střední školy jsem si uvědomila, že práce s dětmi je cesta, kterou chci kráčet. Působila jsem jako učitelka v mateřské škole, později jsem se podílela na otevření bilingvální školy s výukou v anglickém jazyce Galileo school, kde jsem jako učitelka pracovala šest let. V naději najít spřízněný prostor na rozvoj dětí i sebe jsem učila v malotřídní škole, až jsem se konečně dostala do Jasanu.

Po střední pedagogické škole jsem studovala na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, dále jsem vystudovala Speciální pedagogiku pro žáky s SVP a pedagogiku předškolního věku a učitelství pro 1. stupeň základních škol na Fakultě pedagogických věd ve Vratislavi.

V neposlední řadě jsem ve Velké Británii úspěšně absolvovala certifikované jazykové zkoušky na University of Cambridge a získala Certificate in Advanced English.

Také miluji zvířata, mám ráda hudbu a zpěv. Mezi mé zájmy patří chov zvířat, sběr bylin a věnuji se i tréninku dětí (i koní) v jezdeckém kroužku.

Petra Smejkalová

asistentka

Jistě jsem někdy zatoužila být učitelkou, ale zatím jsem ji nevystudovala. Nejvíce mě na studiu odrazoval tehdejší přístup k výuce, ale i dětem. Tudíž jsem šla jinou cestou. 

Zato teď se mi učení a přístup k dětem líbí moc! Čas strávený s dětmi mě nepřestává bavit. Jejich energie, fantazie, zvídavost a chuť se učit je čarovná.

Sama mám tři děti a nebaví mě to s nimi o nic méně, nežli kdysi s těmi půjčenými. Každý den v jejich přítomnosti je vzácný, mnohdy náročný, ale přesto báječný. Moji velkou láskou je současná, ale i ta antikvariátní dětská literatura, zahrada, příroda, pečení dobrůtek a kreslení. 

Monika Spílková

provozní

Dobrovolníci

Záleží nám na mezinárodním kontextu školy, a tak zapojujeme do činností školy dobrovolníky z různých zemí. Pomáhají ve výuce nebo ve školní družině. Děti jsou díky nim každý den v kontaktu s angličtinou a poznávají kultury cizích zemí.

Dobrovolníci 2023/2024

Sercan Albayrak

albayraksercann23@gmail.com

+420 722 448 998

Anna Zhovnir

Fiona Lombardo

Školské poradenské pracoviště

V rámci školy ZaHRAda, kam spadá i Jasan, funguje Školské poradenské pracoviště (ŠPP), které poskytuje pedagogicko-psychologické poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům (rodičům). Tvoří ho společně výchovná poradkyně, metodička prevence, speciální pedagožky, školní psycholožka a sociální pedagožka. Spolupracuje kromě žáků a rodičů také s průvodci a zajišťuje komunikace se Školskými poradenskými zařízeními (PPP a SPC). Koordinátorkou ŠPP je Jana Růžičková. Smyslem služeb ŠPP je vytvoření vhodných podmínek vzdělávání a všestranný rozvoj žáků, včetně zajištění speciálních vzdělávacích potřeb žáků, prevence rizikového chování, kariérní poradenství pro žáky, metodická a další podpora pedagogických pracovníků.

Výchovná poradkyně

Podporuje žáky při volbě povolání a kariérovém rozvoji, připravuje podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zprostředkovává diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání.

Jana Vorlíčková

Školní metodička prevence

Snaží se zachytit signály rizikového chování, pracuje se žáky individuálně i skupinově, věnuje se adaptaci žáků na nové podmínky, vztahové problémy a potíže ovlivňující vzdělávání žáků, koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci rizikového chování.

Denisa Štěpánková

Školní psycholožka a kariérová poradkyně

Provádí krizovou intervenci a poskytuje psychologickou podporu pro žáky, průvodce i rodiče, provádí metodické intervence a depistáže specifických poruch učení, zajišťuje diagnostiku vzdělávacích a výchovných problémů žáků a sociálního klimatu třídy, pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým jsou poskytována podpůrná opatření, individuálně řeší osobní problémy žáků, poskytuje konzultace a zajišťuje prevenci školního neúspěchu žáků. Z pozice kariérové poradkyně podporuje žáky při rozhodování v otázkách dalšího vzdělávání, profesní přípravy a volby zaměstnání .

Kateřina Žalčíková

Speciální pedagožky

Vyhledává a diagnostikuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje individuální speciálněpedagogickou péči za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, zajišťuje výuku žáků v předmětu speciální pedagogické péče (PSPP), podílí se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu a jeho průběžném vyhodnocování, navrhuje úpravy školního prostředí, zajišťuje speciální pomůcky a didaktické materiály, poskytuje individuální konzultace pro rodiče.

Vanda Marečková a Zuzana Škyříková

zuzana.skyrikova@skolazahrada.cz

Demokratické orgány školy

V rámci komunity funguje Sněm ZaHRAdy a za zřizovatele Členská schůze Hnízda. Rodiče, průvodci i děti tak mají možnost spolurozhodovat o zásadních otázkách školy. Snažíme se o dosažení konsenzu, a ne jen o prosté přehlasování menšiny. Doporučujeme, aby se alespoň jeden z rodičů stal členem zřizovatele školy
Hnízdo – spolek pro komunitní vzdělávání

Napsali o nás